INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMĘ FISKAL SERWIS STANISŁAW FUS Z/S W LUBLINIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) niniejszym pragniemy poinformować Ciebie o zagadnieniach dotyczących przetwarzania danych osobowych w firmie FISKAL SERWIS Stanisław Fus z/s w Lublinie.

Kto jest Twoim Administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stanisław Fus prowadzący FISKAL SERWIS Stanisław Fus z/s w Lublinie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z administratorem pisemnie na adres:

 • FISKAL SERWIS Stanisław Fus, ul. Olszewskiego 11,20-481 Lublin,

 • adres e-mail: fiskal@fiskalserwis.pl

 • lub telefonicznie 81/744 20 76,745 62-21

W jakim celu przetwarzamy twoje dane?

 • w celu wykonania umowy, której stroną jesteś lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO)

 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO)

 • zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • marketingu usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - jeżeli na Twoją skrzynkę mailową lub telefonicznie to po uprzednim udzieleniu zgody przez Ciebie (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a RODO)

 • archiwizacji danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Komu przekazujemy Twoje dane?

 • podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi finansowo- księgowe, obsługę serwera poczty e-mail, obsługę systemów IT na podstawie zawartych umów powierzenia.

 • organom uprawnionym do otrzymania twoich danych na podstawie przepisów prawa,

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie - do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

Jakie masz prawa?

 • każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych administratora prosimy o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną,

 • prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania(poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie będą też przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.