Masz pytanie? Zadzwoń: 81 744-20-76, 81 745-62-21

Poradnik podatnika

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PODATNIKA

 

1 - Składanie zgłoszenia o liczbie kas

Przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, podatnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego zgłoszenia (DRUK) do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o liczbie kas rejestrujących, które zamierza stosować oraz miejscu (adresie) ich używania.

 

2 - Dokonanie fiskalizacji kasy rejestrującej

Dokonanie fiskalizacji kasy rejestrującej oznacza jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy wraz z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem pierwszego dobowego raportu fiskalnego. Na podstawie zgłoszenia dokonanego przez podatnika, fiskalizację kasy powinien przeprowadzić upoważniony (legitymujący się identyfikatorem nadanym przez producenta lub importera) pracownik serwisu.

 

3 - Zgłoszenie kasy w celu otrzymania numeru ewidencyjnego

Podatnik powinien dokonać zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (DRUK), w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy.

 

4 - Dokonywanie wpisów w książce kasy

Po otrzymaniu numeru ewidencyjnego kasy należy nanieść go w sposób trwały na obudowę kasy. Ponadto należy dokonać wpisów przewidzianych do wykonania przez podatnika w książce kasy, dołączanej przez sprzedawcę kasy do każdego urządzenia. Podatnik obowiązany jest również umożliwiać dokonanie w książce kasy wpisów serwisantowi kasy. Książka kasy powinna być przechowywana przez cały okres użytkowania kasy oraz udostępniana na żądanie właściwych organów. W przypadku utraty książki kasy podatnik powinien zwrócić się niezwłocznie do prowadzącego serwis kas o wydanie duplikatu oraz powiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Na stronie tytułowej nowej książki musi być umieszczony napis: „Duplikat”.

 

5 - Sprzedaż i ewidencjonowanie obrotu

Po fiskalizacji kasy należy dokonywać zaewidencjonowania każdej sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy towaru lub usługi.

Podatnicy obowiązani są rozpocząć w wyznaczonym terminie ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas, która została zgłoszona przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego jako niezbędna do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach sprzedaży. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani zainstalować i zastosować do prowadzenia ewidencji kolejne kasy w liczbie nie mniejszej niż liczba kas przypadająca do zorganizowania ewidencji w pierwszym miesiącu.

 

Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, oraz pomyłki na kasie fiskalnej ujmuje się w odrębnych ewidencjach. (druki ewidencji dostępne w naszej firmie).

 

6 - Sporządzanie raportów i przechowywanie dokumentów kasowych

Na użytkowniku kasy (podatniku) ciąży obowiązek sporządzania raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, sporządzania raportu fiskalnego za okres miesięczny w terminie do 25 dnia kolejnego miesiąca

Dokumenty kasowe powinny być przechowywane przez okres wymagany w ustawie o podatku od towarów i usług, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (pkt I-1 – art. 112) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm) zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

 

7 - Zgłaszanie kas do przeglądu technicznego

Kasy rejestrujące powinny być zgłaszane do obowiązkowego przeglądu technicznego u właściwego serwisanta minimum co 24 m-ce. Producenci oraz importerzy kas fiskalnych zalecają jednak wykonywanie tych przeglądów (konserwacji) co 12 m-cy, udzielając wówczas wydłużonej gwarancji na pamięci fiskalne w urządzeniach. Szczegółowe warunki korzystania z gwarancji producentów oraz gwarancji firmy Fiskal Serwis dostępne są u handlowców i serwisantów.

Kasy, które zostały przez podatnika utracone a następnie odzyskane, powinny być również poddane obowiązkowemu przeglądowi technicznemu. Nieprawidłowości w pracy kasy należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu serwis kasy.

 

8 - Zmiana miejsca użytkowania kasy fiskalnej

W przypadku przeniesienia urządzenia fiskalnego w inne miejsce użytkowania, należy zmienić dane adresowe w nagłówku wydruków kasy, oraz w ciągu 7 dni poinformować właściwy urząd skarbowy (DRUK) i serwis o zmianie miejsca instalacji kasy fiskalnej.

 

 

PRAWA PODATNIKA

 

1 - Ulga z tytułu nabycia kasy rejestrującej

 

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (zob. pkt I-1) podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących ich terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Natomiast dla podatników, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami zwolnionymi od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, określono specjalne warunki, których spełnienie umożliwia zwrot określonych przepisami części kwot wydatkowanych na zakup kas.

 

Dokonanie zwrotu następuje pod warunkiem:

 • posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,

 • złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,

 • złożenia zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej wymagane na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania

 • rozpoczęcia ewidencjonowania nie później niż w obowiązujących terminach.

 

2 - Tryb odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

 

Odliczenie kwot może być dokonane w rozliczeniu podatku VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Zwrot kwot następuje na wniosek podatnika wykonującego wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub zwolnionego z podatku VAT, składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zawierający:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,

 • jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej,

 • dane identyfikujące podmiot prowadzący serwis kas oraz który dokonał fiskalizacji kasy,

 • oryginał faktury potwierdzającej zakup wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,

 • informację o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.

   

  Urząd skarbowy podatnikowi wykonującemu ww. czynności zwolnione dokonuje zwrotu w ciągu 25 dni od dnia złożenia wniosku.

 

3 - Obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup

 

Podatnicy są obowiązani do zwrotu uprzednio odliczonych lub zwróconych kwot w związku z ich wydatkowaniem na zakup kas rejestrujących w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

- zaprzestaną ich używania,

- zaprzestaną działalności,

- nastąpi otwarcie likwidacji,

- zostanie ogłoszona upadłość,

- nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału),

- dokonają odliczenia ulgi nie spełniając wszystkich warunków, które uprawniają ich do korzystania z odliczenia.